Album: Nitya Samran
001.jay sadguruswami!!s
002.ramkrushn govind jay jay!!s
003.nvin gimrut samanvarn!!s
004.nirvikalp uttam ati!!s
005.visveschho sakal
006.jamo thal jivan
007.janmangal strotram
008.aadou premvati
009.avtiry nijaxara
010.janmangal namavali
011.shri narayan kavach
012.manas chintay
013.tarunam lokyam
014.bhj manastvm
015.sukhdayinm
016.prathamlh suklakrutiraddhai
017.har har gopinath
018.mahatejh punjskruradmalsihasanvare
019.nitipravin nigmagam
020.muktanam sadsi
021.he var var karunasagar
022.harikrusnam manslokkmniyame
023.athaikada diyatapasta
024.vignesh vignchaykhandnaya
025.surraj raj tav
026.srimtprdipavali virochmane
027.dyem vadnti sivmev
028.ath mansi sanih
029.shri vasude vimlamrutam
030.viharti yoxare
031.bhavsambhav bhitibhednam
032.manglacharan sloka-1
033.manglacharan sloka-2
034.manglacharan sloka-3
035.manglacharan sloka-4-1
036.manglacharan sloka-4-2
037.janmangal sloka-5 to 28
038.janmangal namavali
039.bhaktchintamani prkaran-29
040.bhaktchintamani prkaran-30
041.bhaktchintamani prakran-31
042.bhaktchintamani prakran-32
043.bhaktchintamani prakran-33
044.hanuman chalisa
045.mangal murti marutinandan
046.bal samaya rabibhakxi liyo
047.hanumant mahablavant haro dukh
048.jay kapi balvanta
049.om maruti nandan namo namh
050om namo hanumate bhaybhanjnaya
051.mhamantra dhun