Album: Dirya Anand Eak Sahjanand
Divya Ek Sahajanand - Part 1
Divya Ek Sahajanand - Part 2
Prarthana Ek Maharaj Ki - Part 1
Prarthana Ek Maharaj Ki - Part 2